Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Wstęp

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki sprzedaży Produktów (zdefiniowanych poniżej) przez Veriti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Schroegera 28, 01-822 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000321950 oraz posługującą się numerem NIP: 527-259-27-50 (zwaną dalej „Sprzedawcą”), jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących (zdefiniowanych poniżej).

 

Definicje

 • „Cena” – oznacza cenę, jaką Kupujący jest obowiązany uiścić za Produkt.
 • „Dni Kalendarzowe” – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu.
 • „Dane Kontaktowe” – oznacza dane, przy użyciu których Kupujący może się porozumieć ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku:
  • 01-822 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 28
  • 22 120 23 30
  • sklep@zgoda.group
 • Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującego u niego wynagrodzenia, szczegółowo określoną w zakładce „Dostawa”.
 • „Formularz Zamówienia” - oznacza interaktywny formularz dostępny za pośrednictwem, którego Kupujący dokonuje zamówienia Produktu.
 • „Karta” – oznacza podstronę dedykowaną dla danego Produktu zawierającą szczegółowe informacje o danym Produkcie, w tym o wysokości Ceny.
 • „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • „Konto” - oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego w ramach Sklepu, do której Kupujący uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła.
 • „Koszyk” - oznacza specyfikację Produktów wybranych przez Kupującego spośród dostępnych w Sklepie.
 • „Kupujący” - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą lub zamierzającą nabyć Produkt.
 • „Potwierdzenie” – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Kupującemu lub Konsumentowi przez Sprzedawcę, po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 • „Produkt” – oznacza produkt, który Kupujący może zamówić za pośrednictwem Sklepu od Sprzedawcy.
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.
 • „Sklep” – oznacza serwis internetowy pod adresem www.sklep.zgoda.group za pośrednictwem którego Sprzedawca zawiera z Kupującym Umowę Sprzedaży.
 • „Usługi Elektroniczne” – oznacza usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego tj. Formularz Zamówienia oraz inne usługi elektroniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 • „Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych” – oznacza umowę o świadczenie Usług Elektronicznych zawieraną pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Internetu,
 • „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Produktów zawieraną pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą odnośnie Produktów.
 • „Zamówienie” – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

Postanowienia ogólne

 • Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
 • Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem: http://sklep.zgoda.group/Regulamin-cterms-pol-18.html jak również zostanie doręczony w formacie URL wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w załączeniu do Potwierdzenia.
 • Sklep zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy Sprzedaży.
 • Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe dane.
 • Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Kupującego bezpłatnie.
 • Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w razie braku akceptacji Regulaminu przez Kupującego, Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług Elektronicznych lub nabywać Produktów.
 • Do korzystania ze Sklepu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  • urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, smartfon, tablet itp.,),
  • przeglądarki internetowa: internetowej: Explorer 11 lub nowszy, Mozilla Firefox 55 lub nowszy, Google Chrome 56 lub nowszy, (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej,
  • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • dostępu do Internetu.
 • Kupującemu zabrania się:
  • dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
  • korzystania ze Sklepu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy i innych Kupujących.
 • Sprzedawca podejmie niezwłocznie po otrzymaniu stosowanego zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu bądź zasad współżycia społecznego działania zmierzające do usunięcia naruszeń. Zawiadomień należy dokonywać na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 3c Regulaminu.
 • Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu.
 • Jednocześnie Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Kupującego programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.
 • Sprzedawca dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Sklepu w sposób ciągły, jednakże Sprzedawca informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Sklepu z tytułu jego aktualizacji lub usuwania błędów o czym Sprzedawca poinformuje Kupujących za pośrednictwem komunikatu na stronie Sklepu.
 • Informacje dotyczące Produktów zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • O łącznej Cenie wraz z podatkami należnej za sprzedaż Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach, jak również o głównych cechach świadczenia Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 • Kupujący może składać Zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest:
  • dodanie wybranego Produktu do Koszyka,
  • wypełnienie Formularza Zamówienia,
  • wybór sposobu płatności i dostawy,
  • akceptacja Regulaminu i polityki prywatności,
  • aktywacja przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia na adres e-mail zawartego w Formularzu Zamówienia.
 • Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia, w tym główne cechy świadczenia (ilość i opis zamówionych Produktów ) i łączną Cenę, wybrany sposób płatności i Dostawy oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Kupujący nie mają możliwości zamówienia produktu niedostępnego na stanie magazynowym Sklepu.

 

Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 • Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi Elektroniczne:
  • Formularz Zamówienia,
  • Konto,
 • Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Sprzedawca oświadcza, że z uwagi na rozwój Sklepu może ulec zmianie rodzaj, forma, czas oraz sposób udzielania dostępu do wybranych Usług Elektronicznych, o czym poinformuje Kupujących korzystających z Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Zamówienia.
 • Sprzedawca umożliwia założenie w Sklepie indywidualnego Konta umożliwiającego podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, a także brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych Zamówieniach. Złożenie Zamówienia w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 • Kupujący ma możliwość założenia Konta poprzez zarejestrowanie się w Sklepie. Rejestracji można dokonać na stronie głównej Sklepu lub podczas zakupu w zakładce „Twoje dane”.
 • Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zamówienia, potwierdzenie założenia Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje na czas nieokreślony Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie prowadzenia Konta, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas składania Zamówienia danych. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych odnośnie prowadzenie Konta może zostać rozwiązana przez Kupującego w każdej chwili poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w Danych Kontaktowych.
 • Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych (poza Usługą Elektroniczną Konto) zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Kupującego do korzystania z Usług Elektronicznych, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Kupującego z powołanych Usług.

 

Cena

 • Cena za dany Produkt jest każdorazowo określona w Karcie dedykowanej danemu Produktowi zamieszczonemu w Sklepie. Cena zawiera wszelkie podatki, jest Ceną brutto i jest podana w złotych polskich.
 • Usługodawca akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia lub Ceny:
  • płatność online za pośrednictwem IAI Pay
  • przelewem bankowym na konto o numerze 07 1050 1025 1000 0090 3024 8331.
 • Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności za Produkt w terminie 3 Dni Kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia. Brak płatności Ceny w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym będzie skutkować anulowaniem zamówienia przez Sprzedawcę.

 

Sposób i termin Dostawy Produktu

 • Realizacja Zamówienia dotyczącego Produktu nastąpi w terminie wynikającym z Karty dedykowanej danemu Produktowi tj. od 2 do 3 Dni Roboczych od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji .
 • Koszty Dostawy nie stanowią elementu Ceny i zostały szczegółowo określone przy wyborze sposobu odbioru.
 • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującego Produkt bez wad.
 • Produkt zostanie wysłany do Kupującego w terminie wskazanym w Karcie, a w przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu wszystkie Produkty zostaną wysłane do Kupującego w najdłuższym z terminów wynikających ze wszystkich Kart Produktów.
 • Dostawa jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dostawa jest realizowana przez kuriera. Sprzedawca zapewnia również Kupującemu możliwość osobistego odbioru Prodktu lub Produktów pod adresem:       ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa

 

Reklamacja

 • Reklamacja Produktu lub Usług Elektronicznych może zostać złożona przez Kupującego w przy użyciu Danych Kontaktowych.
 • Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Kupującego, a także jego dane.
 • Podane wyżej wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Sprzedawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Kupującego nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacja złożona odnośnie Produktów będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę natomiast w stosunku do pozostałych świadczeń, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Sprzedawca prześle Kupującego odpowiedź na reklamację na trwałym nośniku (np. na piśmie lub w formacie pdf). W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Kupujący w ramach odpowiedzi otrzyma również opinię o niezasadności reklamacji. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w stosunku do Kupującego w terminach, o których mowa w zdaniu pierwszym jest równoznaczny z uznaniem reklamacji.

 

Odstąpienie

 • Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 Dni Kalendarzowych od daty objęcia Produktu w posiadanie przez niego lub za jego zgodą przez inną wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.
 • Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu przy użyciu Danych Kontaktowych, przy czym Sprzedawca zaleca wysłanie powołanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zalecenie wskazane w zdaniu pierwszym nie ma wpływu na skuteczność złożonego przez Konsumenta w inny sposób oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu oraz załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta, aczkolwiek może ono zostać złożone w innej formie.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy o Świadczenie Usługi Dostępu lub Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
 • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w celu zapłaty Ceny, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dowodu jego odesłania w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Sprzedawcy Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres: 01-822 Warszawa, ul. Efraima Schroegera 28.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Kupujących nie będących Konsumentami.

 

Odpowiedzialność i Rękojmia

 • Sprzedawca i Kupujący niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Produktów.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.
 • Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży, Kupującemu niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 • Postanowienie ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

 

Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego w Sklepie jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi.
 • Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sprzedawcy zamieszczonej w Sklepie pod adresem http://sklep.zgoda.group/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html

 

Zmiana Regulaminu

 • Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów takich jak zmiana prawa, jego interpretacji lub zasady prowadzenia działalności przez Sprzedawcę (np. wprowadzenie nowej Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym).
 • Kupujący, którzy zawarli umowę o charakterze ciągłym zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 Dni Kalendarzowych przed datą, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin.
 • Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać Kupującego, jeśli Kupujący nie wypowie umowy o charakterze ciągłym (np. Umowy Konto) w terminie 14 Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 • Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Sprzedawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR).
 • Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. Konsument może również skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego.
 • Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Postanowienia Końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, aczkolwiek wybór ten nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące prawo państwa jego miejsca zamieszkania.
 • Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik, który stanowi jego integralną część.
 • Strony zgodnie postanawiają wyłączyć zastosowanie do Umowy Konwencji Wiedeńskiej o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1981 roku. Regulamin Sklepu Internetowego
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel